Działalność

Działalność informacyjno-propagandowa

Działalność informacyjno-propagandowa opiera się na informowaniu społeczeństwa
o istniejących zagrożeniach oraz o sposobach ochrony przed nimi. Sposobami informowania o wystąpieniu zagrożenia są przekazy ustne, system SMS oraz portale społecznościowe. Zagrożenia i sposoby ochrony przed nimi przekazywane są za pomocą strony organizacji, portali społecznościowych, plakatów, ulotek, podczas spotkań i pogadanek z mieszkańcami.

Działalność edukacyjno-szkoleniowa

W ramach działalności edukacyjno szkoleniowej prowadzimy szkolenia dla spoleczeństwa, dzieci i młodzieży. Są to w szczególności szkolenia z pierwszej pomocy, a także szkolenia dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Sami doszkalamy się w ramach szkoleń organizowanych jako działania mające na celu samodoskonalenie. Mają one na celu poprawę wiedzy i umiejętności przydatnej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Działalność kulturalno-rozrywkowa

W ramach działalności kulturalno-rozrywkowe uczestniczymy w uroczystościach gdzie reprezentujemy naszą jednostkę, pomagamy w organizacji imprez lokalnych np. Święto Pieroga w Stańkowej oraz sami organizujemy uroczystości jak Piknik Strażacki organizowany corocznie.

Działalność sportowo-rekreacyjna

W ramach tej działalności organizujemy treningi i ćwiczenia dla strażaków oraz dzieci
i młodzieży. Organizujemy także wydarzenia sportowe, konkursy dla dzieci i inne aktywności fizyczne. Organizujemy także wycieczki dla dzieci np. na lodowisko.

Działalność społeczna

W ramach działalności wykujemy wiele prac społecznych oraz organizujemy wiele inicjatyw. Dbamy o porządki w naszej miejscowości i w ramach tego wykonujemy prace porządkowe przy remizie, świetlicy czy na cmentarzu. Uczestniczymy w wielu wyjazdach gospodarczych. Organizujemy takie akcje jak zbiórka krwi, sprzątanie świata czy Szlachetna Paczka.